Izrada geodetskih situacionih planova za potrebe projektovanja

Geodetski situacioni plan je grafički prikaz terena  i  sadžaja na njemu u horizontalnom i visinskom smislu u odgovarajućoj razmjeri.  On obuhvata sve prirodne I umjetno nastale tvorevine unutar definisanog obuhvata  prikazane pomoću karakterističnih tačaka. Konfiguracija terena se prikazuje pomoću visinskih tačaka i izohipsi određene, razmjeri prilagođene  ekvidistancije. Na digitalnim geodetskim situacionim planovima konfiguracija terena je definisana digitalnim modelom terena – DMT a obično se sastoji od mreže nepravilnih trouglova (TIN).