GLAVNI PROJEKAT ZA IZGRADNJU POSLOVNOG OBJEKTA U UL. B.POPOVIĆA NA K.Č. BR. 494 I 495, K.O. BUDŽAK, BANJALUKA